Nagradne igre | Hokejska-akademija

Splošni pogoji nagradnih iger

Nagradna igra HA - dres Hokejske akademije


1. člen

Pravila določajo način izvedbe nagradne igre "Nagradna igra HA - dres Hokejske akademije" (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je Hokejska akademija Kopitar Razingar, d.o.o., Taleška ulice 5, 4260 Bled (v nadaljevanju organizator).

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani http://www.hockeyacademy.si.

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen (pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo (v nadaljevanju udeleženci). Zaposleni v Hokejska akademija Kopitar Razingar, d. o. o., oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno ali neustrezno poslane podatke ali pošiljke. Nagradna igra se zaključi z žrebom dobitnika nagrade. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča. V primeru, da v času trajanja nagradne igre organizator ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani udeležencev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo ima organizator pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

3. člen (način sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodeluje vsak posameznik le en (1) krat – možen način sodelovanja je:

- Komentar (pravilen odgovor in označeno ime prijatelja/ce) pod objavo nagradne igre na Facebook strani

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša z objavo njegovih podatkov (Ime in priimek). Organizator bo nagrajenca izžrebal izmed vseh udeležencev, ki bodo pravilno odgovorili na zastavljeno nagradno vprašanje. Pritožba na razglasitev nagrajenca ni mogoča. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. člen (izbor nagrajenca in nagrada)

Organizator bo upošteval vse pravilne odgovore, ki bodo storjeni do vključno 11. 2. 2020, do 12:00 ure ter vse udeležence, ki bodo izpolnjevali pogoje, ki so navedeni v členu št. 3. Dobitnike nagrade bo organizator razglasil 11. 2. 2020 na Facebook profilu Hockey Academy (https://www.facebook.com/HockeyAcademyAK11R9). Žreb nagrajenca bo potekal na Bledu na sedežu organizatorja. Skupaj bo izžreban 1 nagrajenec, 1 nagrada.

Žreb bo izvedla 3-članska komisija, ki jo sestavljajo trije soorganizatorji Hokejske akademije. Izbor zmagovalca ne bo potekal javno. Pred začetkom žreba vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom izbora nagrajenca. Komisija bo med samim izborom ugotavljala tudi veljavnost prijav udeležencev. Če se bo izkazalo, da izžrebani ni veljavno udeležen v nagradno igro, se bo izbor za nagrado ponavljal toliko časa, da bo izžrebani udeleženec, ki bo ustrezal zahtevam nagradne igre.

O žrebu odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, poteku izbora ter izžrebanim nagrajencem. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se ga v enem izvodu in se ga hrani pri organizatorju.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrade podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili. Izžrebani nagrajenec/i prejme atraktivno nagrado: 1. izžrebanec - dres Hokejske akademije Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja. Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 1 €. Udeleženci nagradnega natečaja so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača nagrajenec igre, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju nagradne igre dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, davčno izpostavo, svojo davčno številko).

Nagrajenec se strinja in je seznanjen s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Nagrada bo s strani sponzorja predana posameznemu nagrajencu najkasneje v roku 90 dni po zaključku nagradne igre.

5. člen (obvestilo o nagradi in pošiljanje nagrad)

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične. Organizator stopi v kontakt z dobitnikom preko elektronskega naslova. Zmagovalec nagradne igre mora na elektronsko sporočilo odgovoriti v roku 5 dni, v nasprotnem primeru organizator kontaktira in nagrado podeli prvemu naslednjemu dobitniku.

Podelitev nagrad bo potekala preko poštne pošiljke. Udeleženec, ki je prejel nagrado, je zaradi podelitve nagrade dolžan sodelovati z organizatorjem. V kolikor kateri koli dobitnik ne reagira v skladu s svojimi obveznostmi pri tem sodelovanju in bo zaradi tega onemogočena pravočasna podelitev nagrade, organizator za to ne prevzema odgovornosti.

Organizator zagotavlja možnost prevzema nagrade v določenem časovnem obdobju (14 dni), ki ga ni mogoče podaljšati, zamujanje pa za udeleženca pomeni izgubo pravice do nagrade. V tem primeru podeli organizator nagrado prvemu naslednjemu dobitniku.

Organizator ne odgovarja za napake pri oddanih osebnih podatkih (npr., če je vneseni napačni e-mail naslov). Organizator ni odgovoren za ostale tehnične težave in izključuje možnost za kakršno koli odškodnino v času sodelovanja v nagradni igri. Organizator ni odgovoren za nastale tehnične napake ali napake v vnosu podatkov med potekom nagradne igre ter druge razloge, ki niso odvisni od organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v že zapisanih primerih ter tudi v primerih, ko:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

- nagrajenec ni oddal pravilnih osebnih podatkov in davčne številke.

6. člen (objava nagrajencev)

Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na uradni Facebook strani oz. na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine.

7. člen (varstvo osebnih podatkov)

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugo zakonodajo s tega področja ter da jih bo uporabljal izključno za namen izvedbe nagradne igre in analize njenega poteka.

Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe. Udeleženec je s sprejemom teh pogojev za udeležbo v nagradni igri seznanjen, da:

− se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani, oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika) oziroma dokler ne bo sporočil zahteve za izbris podatkov. Privolitev za obdelavo pridobljenih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče, tako, da poda pisno zahtevo na Hokejska akademija Kopitar Razingar, d.o.o, Taleška ulica 5, 4260 Bled a ali na e-mail akademija@hockeyacademy.si. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica. V primeru preklica pred uresničitvijo namena, za katerega so bili podatki posredovani, udeleženec nima več pravice do sodelovanja v nagradni igri;

− ima po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja z zahtevo, poslano na: Hokejska akademija Kopitar Razingar, d.o.o, Taleška ulica 5, 4260 Bled;

− lahko pri organizatorju nagradne igre pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktira preko e-naslova: akademija@hockeyacademy.si.

− lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vloži pritožbo, če meni, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi;

− lahko pridobljene osebne podatke v okviru namena, za katerega so bili posredovani, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima organizator nagradne igre sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;

− osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki bi imeli za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago;

− v zvezi z obdelavo posredovanih osebnih podatkov lahko obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

8. člen (dodatne informacije in reklamacije)

Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletnih strani: www.hockeyacademy.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletnih strani www.hockeyacademy.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov oz. kakršnih koli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravil te nagradne igre lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacijami ali vprašanji o nagradah lahko pošljete: - na poštni naslov organizatorja (Hokejska akademija Kopitar Razingar, d.o.o., Taleška ulica 5, 4260 Bled) - na elektronski naslov akademija@hockeyacademy.si.

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Bled, 5. februar 2020